Gedragscode

Alcohol en drugsbeleid

Reglement alcohol, drugs, prestatie verhogende middelen en roken Rugby Club Gent
Onmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en bij wet en regelgeving verboden gebruik en bezit van drank, drugs, prestatie verhogende middelen en rookartikelen, zijn strijdig met de doelstellingen en principes van de sportvereniging Rugby Club Gent.
Aan allen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken zijn, wil Rugby Club Gent een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden. Daartoe gelden op dit gebied de volgende regels en sancties:

Alcohol

 • Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol aan Rugby Club Gent gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.
 • Personen die op het terrein of in de gebouwen van Rugby Club Gent alcohol gebruiken, worden te allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen en zonder wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag te doen.
 • Het is bij wet verboden alcohol te verkopen aan personen onder 16 jaar.
 • Het is personen niet toegestaan op het terrein of in de gebouwen van Rugby Club Gent zelf meegebrachte alcoholhoudende drank bij zich te dragen.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot alcohol volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

 • (een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van Rugby Club Gent
 • een (aan tijd gebonden) speelverbod
 • schorsing van het lidmaatschap
 • ontzetting uit het lidmaatschap
 • een andere gepast geachte sanctie
 • of combinatie van voorgaande sancties.

(Soft- of hard) drugs

Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van Rugby Club Gent (soft- of hard) drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
Het is niet toegestaan onder invloed van (soft- of hard) drugs aan Rugby Club Gent gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot (soft- of hard) drugs volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

 • (een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van Rugby Club Gent
 • een (aan tijd gebonden) speelverbod
 • schorsing van het lidmaatschap
 • ontzetting uit het lidmaatschap
 • een andere gepast geachte sanctie
 • of combinatie van voorgaande sancties.

Rugby Vlaanderen en/of FBRB worden van de opgelegde sanctie op de hoogte gesteld. Indien er sprake is van handel in of het aanzetten van derden tot gebruik van (soft- of hard) drugs, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

Prestatie verhogende middelen die bij relevante regelgeving verboden zijn

Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van Rugby Club Gent verboden prestatie verhogende middelen te gebruiken of in bezit te hebben.
Het is niet toegestaan onder invloed van verboden prestatie verhogende middelen aan Rugby Club Gent gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot prestatie verhogende middelen volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

(een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van Rugby Club Gent
een (aan tijd gebonden) speelverbod
schorsing van het lidmaatschap
ontzetting uit het lidmaatschap
een andere gepast geachte sanctie
of combinatie van voorgaande sancties

Rugby Vlaanderen en/of FBRB worden van de opgelegde sanctie op de hoogte gesteld. Indien er sprake is van handel in verboden prestatie verhogende middelen, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan

 

Panathlonverklaring

In het kader van de Panathlonverklaring “ethiek in de jeugdsport” onderschrijven we formeel:

We verklaren dat:
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.
• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.
2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
• Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.
3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.
4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.
5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.
Alle kinderen hebben het recht
• Sport te beoefenen
• Zich te vermaken en te spelen
• In een gezonde omgeving te leven
• Waardig behandeld te worden
• Getraind en begeleid te worden door competente mensen
• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
• In veilige omstandigheden aan sport te doen
• Te rusten
• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden